Elektrosat Internet

DOKUMENTY DO POBRANIA

Warunki ogólne § 1: dokument do pobrania sciagnij
Przedmiot umowy od § 2: dokument do pobrania sciagnij
Regulamin: dokument do pobrania sciagnij

PRZEDMIOT UMOWY

§ 2. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta usługi stałego dostępu do sieci Internet, poprzez system autonomiczny
administrowany przez Operatora, za którą pobierane są okresowe opłaty od Abonenta (opłata abonamentowa).
§ 3. Zobowiązania Stron
1. Abonent, będąc prawnym dysponentem obiektu w miejscu instalacji wskazanym w § 1 pkt 2 niniejszej umowy zleca Operatorowi doprowadzenie w
miejscu instalacji, w sposób uzgodniony przez Strony, sygnału sieci komputerowej (Operatora).
2. Szczegółowe dane umowy, oferty i wysokości abonamentu
a) Parametry techniczne usługi, czas trwania umowy, rodzaj promocji oraz wysokość abonamentu, indywidualne konto bankowe do wpłat, oraz wysokość opłaty przyłączeniowej i zastosowanej ulgi określa § 1 pkt 2 - 7 umowy.
b) Okres, na jaki została zawarta umowa liczony jest od dnia jej zawarcia - lub - w sytuacji gdy podłączenia Abonenta nastąpi w terminie dłuższym niż 14 dni od chwili podpisania umowy - od dnia uzyskania dostępu Abonenta do sieci.
c) Opłata za prace polegające na zaprojektowaniu, przygotowaniu oraz wykonaniu instalacji przyłączeniowej Abonenta do sieci Operatora wraz z użytymi do tego celu materiałami określa § 1 pkt 7 umowy. Po uwzględnieniu ulgi łączny koszt uzyskania dostępu Abonenta do sieci Operatora oraz zainstalowanych i przekazanych Abonentowi urządzeń wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty zł );
d) Umowa nie może zostać wypowiedziana przez Abonenta przed upływem terminu, na jaki została zawarta, pod sankcją zwrotu przez Abonenta
udzielonej mu ulgi za uzyskanie dostępu do sieci w wysokości określonej w § 1 pkt 7. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od chwili ustania świadczenia usług przez Operatora w oparciu o wystawioną i doręczoną Abonentowi fakturę. Abonent zobowiązuje się do zapłaty roszczenia z tytułu ulgi, o której mowa w ust. 2 lit.
c) przyznanej Abonentowi w związku z zawarciem umowy , pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie wyliczane jest według wzoru: wysokość roszczenia = równowartość ulgi * ilość pełnych dni pozostałych do końca umowy / liczba dni, na którą została zawarta umowa. Żądanie zapłaty roszczenia nie dotyczy przypadków, kiedy przepisy prawa oraz Regulaminu uprawniają Abonenta do rozwiązania umowy bez obowiązku zapłaty roszczenia stanowiącego ekwiwalent ulgi.
e) Opłata abonamentowa brutto w wysokości określonej w § 1 pkt 4 płatna jest do 10-go dnia każdego miesiąca w okresie rozliczeniowym (z góry) na rachunek wskazany w § 1 pkt 2 niniejszej umowy. Wartości brutto wyliczono na podstawie stawek podatku VAT obowiązujących przy podpisaniu umowy, tj. 23%.
f) Aktualna wersja Regulaminu określona jest w § 1 pkt 8 umowy.
g) Operator przydziela Abonentowi parametry konta do logowania w elektronicznym biurze obsługi klienta (EBOK), dostępnym pod adresem
https://ebok.elektrosat.pl/ określone w § 1 pkt 9.
3. Abonent przyjmuje przydzielone dane dostępowe i odpowiedzialność za ich użycie (skutki lub konsekwencje użycia). Strony uznają, że osoba
posługująca się loginem i hasłem Abonenta działa z Jego upoważnienia. Ewentualna zmiana adresu EBOK nie będzie stanowić zmiany treści niniejszej umowy. Aktualny adres biura dostępny jest na stronie internetowej Operatora.
4. Abonent przyjmuje do wiadomości, że każdorazowo chwilowa prędkość dostępu (transmisji) jest zależna od czynników zewnętrznych, tj. stan i parametry łącz pośrednich oraz serwera (hosta) docelowego, na które Operator może nie mieć wpływu.
5. Operator wykona na rzecz Abonenta prace instalacyjne w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie. W/w termin może ulec odpowiedniemu wydłużeniu w
przypadku wiążących Operatora zarządzeń administracyjnych lub innych uzgodnień, których spełnienie będzie wymagało dodatkowych nakładów lub
działań organizacyjnych albo technicznych lub zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających poprawne technicznie lub bezpieczne wykonanie instalacji.
6. Abonent zobowiązuje się przyjąć od Operatora prace określone w § 3 pkt 1 oraz na podstawie wystawionej faktury niezwłocznie uregulować należności określone w § 1 pkt 7 oraz abonament określony w § 1 pkt 4 - proporcjonalnie do okresu pozostałego od aktywowania dostępu do końca pierwszego okresu rozliczeniowego.
7. Operator udostępni Abonentowi niezbędne urządzenia techniczne wraz z wartościami koniecznych parametrów eksploatacyjnych pozwalającymi na poprawne korzystanie z usługi, a Abonent umożliwi ich poprawną instalację. Operator nie odpowiada za problemy mogące wyniknąć przy instalacji
sterowników do instalowanego sprzętu na komputerze (urządzeniu odbiorczym) Abonenta, tj. np. niekompatybilność, niestabilność systemu operacyjnego lub urządzenia odbiorczego (komputera) Abonenta, wirusy itp.
8. Instalowane przez Operatora urządzenia i elementy pozostają jego własnością. Abonent przyjmując je w użytkowanie (łącznie z opakowaniem lub
pudełkiem i akcesoriami - o ile zostaną mu one przekazane), odpowiada finansowo do pełnej wartości przekazanego mu w użytkowanie sprzętu zgodnie ze specyfikacją (dokumentem) przekazania. Wartość zwracanych niekompletnych lub nadmiernie zużytych urządzeń określa Operator.
9. Umowę zawiera się na czas oznaczony w § 1 pkt 5, z zastrzeżeniem, że po upływie terminu umowy umowa niniejsza zostaje automatycznie przedłużona na czas nieoznaczony z terminem wypowiedzenia jeden miesiąc.
10.Do wskazanego terminu obowiązywania umowy dolicza się czas ewentualnego odroczonego rozpoczęcia korzystania z usługi (aktywacji dostępu /
usługi) wynikającej z dyspozycji Abonenta.
11. Po okresie, na który została zawarta umowa, o którym mowa w § 1 pkt 5 - może ona zostać wypowiedziana w dowolnym czasie z terminem jej
wypowiedzenia wynoszącym jeden miesiąc. W przypadku umowy na czas nieoznaczony termin wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc.
12.Umowa może zostać wypowiedziana przez jedną ze Stron przed określonym terminem przy zaistnieniu siły wyższej, tj. sytuacji uniemożliwiającej
poprawne świadczenie lub korzystanie z usługi (z zastrzeżeniem pkt 4), na którą żadna ze Stron nie ma lub nie miała wpływu w trakcie trwania umowy ani bezpośrednio przed jej zawarciem lub nie mogła jej uniknąć ani jej zapobiec. W takim przypadku opłata abonamentowa nie jest pobierana za okres od potwierdzenia zaistnienia okoliczności wystąpienia siły wyższej.
13. Umowa może zostać wypowiedziana przez Abonenta przed określonym terminem, bez żadnych konsekwencji finansowych, w przypadku zmiany
(sprzedaży) lokalizacji biura/lokalu mieszkalnego i nie możności świadczenia usługi w nowej lokalizacji. W takim przypadku obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia.
14.Wypowiedzenie do swojej ważności musi być wniesione w formie pisemnej i ma skutek faktyczny na koniec miesiąca następnego po miesiącu, w którym zostało złożone (w/g daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi).
15. Przed upływem czasu określonym w § 1 pkt 5 z zastrzeżeniem § 3 pkt 10. Abonent zobowiązuje się nie zawieszać abonamentu.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. W przypadku własnej nieobecności, Abonent upoważnia osobę przebywającą w miejscu instalacji do przyjęcia wykonanej przez Operatora instalacji oraz potwierdzenia wykonania usługi określonej niniejszą umową lub w przypadku konieczności wymiany urządzeń, a Operator może żądać od takiej osoby stosownego potwierdzenia.
2. Zobowiązania Stron dotyczące wykorzystania usługi (użytkowania dostępu) zostały określone w Regulaminie korzystania z sieci komputerowych (systemów autonomicznych) administrowanych przez P.H.U „Elektrosat” Roman Grzywaczewski, ul. Traugutta 103, 50-419 Wrocław, zwanym dalej Regulaminem.
3. Abonent przyjmuje aktualną wersję Regulaminu określoną w §1 pkt 8 i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Regulamin zawiera w szczególności pełną informację na temat zakresu obsługi serwisowej; zakresie odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokości odszkodowania oraz terminach jego wypłaty; zasadach ,trybie i terminie składania i rozpatrywania reklamacji oraz polubownych sposobach rozwiązywania sporów.
4. Aktualne wersje dokumentów, w tym Specyfikacja techniczna określająca szczegółowe parametry transmisji dla poszczególnych abonamentów, dostępne są na stronie internetowej Operatora.
5. Zmiana przydzielonych Abonentowi danych identyfikacyjnych lub dostępowych, numerów telefonów lub adresów email do kontaktu z Operatorem nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy.
6. Abonent upoważnia Operatora do wystawiania dokumentów księgowych (faktur) bez Jego (Abonenta) podpisu.
7. Abonent wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora do celów związanych z realizacją niniejszej umowy, dokonywania
rozliczeń oraz obsługi technicznej. Cofnięcie przez Abonenta udzielonej zgody równoznaczne będzie z wypowiedzeniem niniejszej Umowy.
8. Ustalenia dodatkowe (dostarczenie / instalacja / programowanie routera / wykonanie / modyfikacja instalacji Abonenta): -
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Dokument zawiera 4 strony (łącznie z potwierdzeniem
wykonania instalacji i pokwitowaniem przekazania urządzeń).
Za Operatora: Abonent:
………………………………………………………… …………………………………………………………..
Potwierdzenie wykonania instalacji w celu realizacji umowy ……………………….. zawartej pomiędzy P.H.U „Elektrosat” Roman Grzywaczewski, ul.
Traugutta 103, 50-419 Wrocław …………………………….. w dniu ………………………………………….
Potwierdzam instalację urządzeń dostępu do Internetu w dniu ……………………………. i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń odnośnie jej wykonania a w
szczególności nie będę dochodził(-a) żadnych roszczeń z tytułu możliwych skutków wykonania lub istnienia instalacji.
Instalator: Za Abonenta:
................................................................................ ................................................................................
W dniu ………………………….. zainstalowano:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| L.p. | Nazwa / rodzaj sprzętu | Marka / producent / cecha | Nr seryjny / cecha identyfik. | Ilość | Wartość | Uwagi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Własność klienta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem punktów: 0 (słownie: zero)
Potwierdzenie realizacji umowy nr …………………………. z ………………………..
Parametry dostępu: do Abonenta (Down): do ……………. Mb od Abonenta (Up) …………………….. Mb
Potwierdzam poprawne wykonanie umowy 10.03.2016 o dostarczanie sygnału Internetu i aktywację dostępu w dniu: ……………………………………
Potwierdzam/nie potwierdzam* wydania sprzętu do użytkowania w miejscu instalacji w ramach nr …………………… dniu …………………………….
Instalator: Za Abonenta:
................................................................................ ................................................................................
*niepotrzebna skreślić